ОБЯВА ТЪРГ

Заповед класация търг


Директорът на Националния музей „Земята и хората”, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавна собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост с издадена  Заповед № 52-РД-19/27.03.2023  г.

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, бул. „Черни връх”№ 4, съгласно АПДС № 01560/16.02.1999 г., представляващ самостоятелен търговски обект с площ 27,70 кв. метра, разположен във фоайето на музейната сграда, с предназначение за търговска дейност, свързана с продажба на минерали и изделия от тях.

Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години.

Начална месечна наемна цена – 1 760 лева без ДДС.

 Депозитът за участие в търга е 15 лева, които могат да се внесат по банков път по сметка на Национален музей „Земята и хората”: УниКредит Булбанк АД, Бизнес център Перформ, площад Позитано 2, IBAN:BG03UNCR96603119989912   BIC: UNCRBGSF
или в касата на музея.

Всеки кандидат може свободно да я изтегли или да я получи на място от Василка Благойчева – технически сътрудник, тел. 02/865-66-39, от датата на публикуване на обявата до изтичане срока за подаване на заявления.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. до 03.05.2023 г. (вкл.) в сградата на Национален музей „Земята и хората”, гр. София, бул. „Черни връх” № 4, стая № 205, ет. 2.

Оглед на имота, обект на тръжната процедура, се извършва след предварителна заявка на тел. 02/865-66-39, лице за контакти – Гено Цонков, зам. директор, моб. тел. 0878 958 793.

Търгът ще се проведе на 04.05.2023 г. от 15:00 часа в заседателната зала на НМ „Земята и хората“.