ПРОЕКТ КЪМ АХУ

Един от проектите, по който кандидатства музея беше към Агенцията за хора с увреждания (АХУ) - Вертикален подемник за хора с намалена подвижност, монтиран в НМ „Земята и хората“.

Проектът е с рег. № 15-ДА/10.04.2014 г., с наименование:  „Доставка и монтаж на вертикална повдигателна платформа за лица, придвижващи се с помощни средства, в национален музей „Земята и хората”, а договорът с АХУ беше сключен на 23.06.2014 г.

Беше пусната обществена поръчка, която беше спечелена от фирма УНИКЕН ЕООД, БУЛСТАТ 131 339 640, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост, бул. Александър Малинов 91, представляване от инж. Валентин Маринков, със сумата от 41 214 лв.

Първите 25 % от сумата (10303.50 лв.) бяха преведени на 07.11.2014 г., а останалите 75 % (30910.50 лв.) на 18.08.2014 г.

Всички дейности по проекта бяха извършени, съглано Договор от 06.08.2014 г. и проектната документация.

Строежът беше изпълнен съгласно одобрените проекти, договора (договорите) за строителство и съответните анекси към него.

На 07.11.2014 година в Национален музей „Земята и хората“ в присъствието на представители на фирма „ Уникен“  ЕООД и Чавдар Начев, в качеството си на директор на  Национален музей „Земята и хората“ беше пуснат в експлоатация   хидравличен подемник  за хора с ограничена подвижност марка Hidral - DH, товароподемност Q 400 kg., номинална  скорост V= 0.5m/s,   с 2 спирки, регистрационен № СПс6996, сериен № DH-760 произведен  през 2014 г. от HIDRAL S.A. – Испания.

Агенцията за хора с увреждания изпълнява проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности” (осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС). Целта на проекта е АХУ и Главна дирекция „Труд и социална икономика”, регион Галиция в Испания да обменят опит в сферата на защитената заетост, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази посока.

Във връзка с този проект в София е пристигнала испанска делегация от трима експерти от главна дирекция „Труд и социална икономика” (Министерството на труда и благосъстоянието на област Галиция).

На 29.01.2015 г. делегацията и експерти от АХУ посетиха Национален музей „Земята и хората”, за да видят вертикалния подемник за хора с намалена подвижност и да разгледат музея.

Sn obsto

Tabelka CE