Проект “Научна обработка на еталонна кремъчна колекция (кремъчна литотека) съхранявана в НМ „Земята и хората“ – София.”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата


В Национален Музей „Земята и хората“ през последните пет години бе обособена кремъчна литотека, включваща образци от цялата територия на България. Тя съдържа над 8000 броя природни кремъчни късове от 300 находища.
Колекцията постъпва в НМЗХ през 2014г. от Национален археологически институт с музей – БАН, като двете институции обединяват усилия за проучването ѝ. Литотеката съдържа образци от кремъчни разновидности, събирани от проф. Кънчо Кънчев в продължение на повече от 40 години от различни геоложки находища и археологически обекти от цялата територия на България. Много от находищата вече не съществуват, тъй като са били изчерпани или унищожени при строителни и други инфраструктурни дейности.
Първоначалното комплектуване на колекцията е извършено от проф. Кънчев, като образците от всяко находище са придружени с етикети и бележки с кратко описание на находищата. Тези оригинални документи са запазени като неделима част от колекцията.
След постъпването им в Национален Музей „Земята и хората“, образците от колекцията са почистени и систематизирани. За съхранението им е избрано самостоятелно складово помещение, в което са инсталирани закупените специално за колекцията фондови шкафове. Това позволява образците да бъдат надеждно съхранявани, но едновременно с това да са лесно достъпи за по-нататъшно проучване и обработка.
Настоящият проект предвижда макроскопско описание и фото документация на част от кремъчните образци в рамките на календарната 2019г.
Кремъчната колекция предоставя сравнителен кремъчен материал, който дава възможност в процеса на изучаване на флинтови артефакти да се правят надеждни изводи за кариерния произход на кремъчните суровини.
Кремъкът (флинт, кремъчни скали) е широко използван материал в различните праисторически епохи. В известен смисъл той е аналог на стоманата от по-късните етапи на развитие на човечеството. Изработването на оръжия и оръдия на труда, направени от качествен кремък, са давали стратегическо преимущество на едни групи в сравнение с други, които не са имали достъп до находища на качествени кремъчни суровини. Това недвусмислено определя флинта като стратегически материал и обуславя необходимост от създаването на специални схеми за неговото добиване и разпространение.
Наред с керамиката кремъкът е още един нов източник на информация за едни напълно лишени от писмени източници исторически периоди.
Различните типове флинт в България имат различна геоложка възраст и различен начин на образуване. Това позволява определянето на кариерния произход на образците и съответно точното локализиране на географското положение на местодобива им в сегашната територия на България.
От друга страна само флинтът от Лудогорието (Лудогорското плато) притежава изключително високи механични качества и често е ставал обект на пренасяне в отдалечени „трансгранични“ райони. Опитът от други страни показа, че решаването на въпросите свързани с кремъчните суровини е възможно въз основата на изучаването на еталонни кремъчни колекции.
Предвижда се работата по колекцията да продължи и за в бъдеще, като НМЗХ и НАИМ-БАН продължат да си сътрудничат за нейното изучаване с провеждането на набор от лабораторни изследвания, каталогизирането и дигитализирането на информацията от тях, изграждането на електронна база данни с национално значение.


Научна обработка на еталонна кремъчна колекция (кремъчна литотека) съхранявана в НМ „Земята и хората“ - София.

Лудогорски флинт
кремъчни конкреции във варовици с долнокредна възраст –
Аптски етаж - (125.0-113.0 млн. г.) от Лудогорието.
Индекс – К1а.

Лудогорски флинт

Мизийски флинт
кремъчни конкреции във варовици и креда,
съдържащи варовици с горнокредна възраст –
Кампански и Маастрихтски етаж (83.6-66.0 млн. г.)
от Дунавската равнина и Предбалкана.
Индекс - К2Cp-m

Мизийски флинт

Хемус флинт
кремъчни конкреции във варовици с горноюрска възраст –
Оксфордски етаж (163.5-157.3 млн. г.) от Западна Стара планина.
Индекс - J3Ox.

Хемус флинт

Родопски атипичен флинт
халцедонови жили, ахати, ясписи и опал във вулкански скали
с олигоценска възраст (33.9-23.03 млн. г.) от Родопите.
Индекс – Pg3

Родопски атипичен флинт

Средногорски атипичен флинт
халцедонови жили, ахати и ясписи във вулкански скали
с горнокредна възраст - Кониаски, Сантонски
и Кампански етаж (89.8-72.1 млн. г.) от Средногорската зона.
Индекс – К2Cn-Cp

Средногорски атипичен флинт