КОЛЕКЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Музеят „Земята и хората” оказва постоянно  съдействие на останалите музеи в страната, които имат отдел „Природа”. Подпомага и създаването на отдел „Природа” (в частта минерали, скали и полезни изкопаеми) в музеи, където няма такъв. За целта е формиран фонд от минерали, скали и руди, които служат за създаване на нови колекции или за постоянно допълване и повишаване културната и научна стойност на вече съществуващи такива. Води се отчет на предоставените образци, които се даряват безвъзмездно заедно с информацията за тях.

Така създаваните колекции подпомагат постигането на различни цели и се състоят от следните раздели:

  • Еталонни колекции в помощ на археолози (кремък, обсидиан, нефрит, варовик, доломит, мрамор, гранит, пигменти и др.);
  • Регионална сбирка от минерали, скали и руди от района на съответния музей;
  • Сбирка от декоративни и скъпоценни камъни;
  • Сбирка подпомагаща преподаването по география, неорганична химия и биология в началните и средните училища.

Формирането на колекции става след подаване на писмо до директора на музея.