ФОНДОВА ДЕЙНОСТ

Основна музейна дейност е съхраняването на постъпилите във фондовете образци.

Към всеки от фондовете на музея има оборудвани общо 165 фондохранилища, в които се съхраняват основната част от заведените  в основен и обменен фонд образци.

Фондовете се попълват чрез дарения, собствен сбор, откупки и обмен. Постъпилите в музея образци преминават през идентификационна и фондова комисия, след насочването на които се завеждат във фондовете на музея.

Музеят притежава богати добре окомплектувани фондове. Всяка година между 500 и 1000 образеца постъпват във фондовете на музея. Към януари 2016 г. има над 31000 музейни единици систематизирани в следните раздели: „Минерали на Земята“ - най-богатата систематична колекция на Балканите включваща към момента над 7600 бр. образеца на 1591 минерални вида; „Минерални ресурси на Земята“ - различни генетични и промишлени типове минерални суровини от над 106 страни; „Минерали на България“ -  най-пълната колекция от български минерали представени в 4191 минерални образеца,  „Минерални ресурси на България“  - съхраняват се общо 3255 бр. образци от над 400 обекта; „Материали“ - общо 2597 бр. образеца разпределени в 20 теми. Научни колекции – с над 600 образеца, включваща авторски образци на нови за науката минерали.

В музея са формирани и няколко колекции, които включват образци от различни фондове: колекция „Гигантски кристали “ е една от двете големи подобни колекции в света; колекция „Скъпоценни и декоративни камъни“ - съхраняват се 2668  образеца, като са включени почти всички, имащи свойства на скъпоценни камъни.

 Всички образци в основен, обменен и научно-спомагателен фонд са заведени в инвентарни книги и успоредно с това са заведени в компютърната инвентарна картотека на музея, която работи успешно от 1996 година. Всички новопостъпили образци веднага се завеждат и в компютърната инвентарна книга (база данни на MS Access). В тази база данни текущо се нанасят и данни за движението на образците; за извършена инвентаризация, фотодокументация и друга текуща фондова работа.