ЕКСПОЗИЦИЯ “МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА ЗЕМЯТА”

Фундаментът на нашето общество са водите, почвите, горите и полезните изкопаеми.  От начина ,по който ние използваме тези ресурси зависят нашето здраве, безопасност, икономически просперитет и благополучие”   Дж. Ф. Кенеди, 23 февруари 1961 г.

 Минерални ресурси са всички минерални вещества в установени или предполагаеми количества, които могат да бъдат въвличани за употреба в сферата на икономиката.

Полезните изкопаеми са минерални ресурси, за които е технически възможно и икономически изгодно да бъдат експлоатирани. След добиването на даден вид полезни изкопаеми те се превръщат в минерални суровини, а след тяхната преработка - в материали. Получените по този начин материали (желязо, алуминий, титан, злато, ниобий, уран, каолин, кварц и др.) са основата на енергийния и материален потенциал на съвременната цивилизация. В миналото могъщи държави са процъфтявали от наличието на минерални ресурси и са изчезвали след тяхното изчерпване.

1Сребросъдържащ галенит - Лаврион, Гърция. Сребърните находища в Лаврион са материалната основа за могъществото на класическата гръцка цивилизация с център Атина, през първата половина на V в. пр. Хр.

Огромната роля на минералите и респективно на минералните суровини личи и от общоприетата класификация на основните периоди от развитието на човешката история.

Името на всеки исторически етап отговаря на основния материал използван за направа на оръжия и средства за производство, при това всеки следващ етап се характеризира с по-съвършени материали, а именно: (1) каменен век (палеолит и неолит), (2) меден век (халколит); (3) бронзов век; (4) железен век. Изключителните свойства на титана и неговите сплави, както и широка му разпространеност в при-родата, могат да станат причина ХХІ век да бъде наречен титанов век.

2Златоносен конгломерат - Витватерсранд, ЮАР. Районът съдържа 25 000 т. злато, или 60% от световните запаси.

Целта на раздел “Минерални ресурси на Земята” е създаването на колекции с научна, познавателна, образователна и популяризаторска стойност. Те отразяват равнището на съвременните познания за ефективно и устойчиво използване на минералните суровини и приемствеността на знанията за тях.

В експозицията са показани образци от световни находища, които човекът е използвал в миналото, използва сега или ще използва в бъдещето. Изтъква се ролята на минералните суровини, които са съществена част (около 70%) от всички природни суровини и алтернативността на тяхното използване, което може да повишава цената им стотици пъти.

3Сулфидна медно-никелова руда, Норилск - Русия. Едно от най-големите струпвания на метали в Земната кора - паладий, платина, никел, мед. Стойността на Норилските находища към 2002 г. е изчислена на 243 млрд.  долара.

4

Фиг. 1. Въвеждане на химичните елементи в стопанска употреба

Акцентира се върху тяхната изчерпаемост и невъзобновимост - за разлика от другите природни ресурси, те не се образуват отново след тяхното изземване. Подчертава се лавинообразното нарастване на техния добив, в резултат на което към сегашния момент вече е настъпил световен недостиг от живак, сребро, тантал, платина. Минералните суровини са систематизирани в две големи групи:

1) Минерални суровини за получаване на химични елементи. Те са систематизирани по основния елемент (или негови съединения), който се извлича от тях (напр. желязо, индий, алуминий, фосфор, злато).

5Медно-германиеви сулфосоли (рениерит, германит). Район Шаба (Катанга), Заир. Общо 80 % от световните запаси на кобалт са в район на Катанга.

При преработката на този тип суровини се преминава през разрушаване на тяхната кристална решетка. Едва в края на ХХ век, човекът започва да използва всичките, стабилни в природни условия 92 химически елемента, както е показано на фигура 1. Суровини за получаване на химични елементи са представени в следните 9 витрини с номера: Е121 - алуминий; Е122 - желязо; Е123 - манган; Е124 - мед, олово, цинк; Е125 - молибден, волфрам, титан, ниобий, тантал, цирконий, хафний; Е126 - магнезий, литий, берилий, цезий; Е 127 - злато, сребро; Е128 - сяра, фосфор; Е129 - бор.

6Последователност на преработка на суровините: (1) Медно-оловна руда; (2) Меден концентрат; (3) Мед на блокчета.

(2) Минералните суровини - природни материали са минерали или агрегати от минерали (скали), които се въвличат в стопанска употреба в първичен вид или след механична преработка без да се разрушава самият минерал.

7Сподуменов гранит - находище Алахинское, Алтай, Русия. Суровина за добив на литий, ниобий, тантал,  фелдшпат и слюда. Това е пример за пълно оползотворяване на целия обем  на добитата руда без отпадък.

8Пиезооптичен кварц - Волин, Украйна. Пиезооптичните свойства на кварца са в основата на приемането и предаването на радиовълни и производството на кварцови часовници.

Групата на природните материали е представена в следните 9 витрини с номера: Е130 - керамика и огнеупори; Е131 - каолин и бентонит; Е132 - природни вискери; Е133 - слюди; Е134 - зеолити; Е135 - барит, целестин; Е136 - флуорит, исландски шпат; Е137 - кварц; Е138 - диамант, графит.

910

Технически диаманти - Заир. Технически диаманти - мина Примиър, ЮАР.

11Самородна сяра - Сицилия, Италия.

Находищата са разработвани още по времето на Римската империя. В момента находищата на о-в Сицилия, според размера на запасите си, са на 2 място в света.

   Logo NMZHАдрес

София 1421 бул."Черни връх" 4

тел.: 02 865 66 39

© Автор: Чавдар Начев

© Снимки, дизайн: Студио НМ “Земята и хората”