Проект “Предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл.изм. и доп. ДВ бр. 87/2020 г.)”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата


Национален музей „Земята и хората“ спечели финансиране от Министерство на културата по сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства 2021 г.