НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Софийска инициатива

“Съхраняване на минералното разнообразие"

Минералното разнообразие има определящо значение за устойчивото развитие на биосферата, явявайки се субстрат за съществуването на живота. Минералите, рудите и скалите лежат също така в основата на развитата технологична цивилизация. Съхраняването на природното минерално разнообразие е толкова фундаментален проблем, както и съхраняването на биологичното разнообразие. Той е важен и затова, защото в отличие от живото вещество, минералите нямат свойството да се възпроизвеждат и веднъж унищожени, те се унищожават завинаги. В този аспект още по-ярко изпъква ролята на минераложките и природо-научни музеи, които са призвани да запазят част от обречената на унищожение нежива природа, в количество и качество достатъчно да задоволи научните и естетически потребности на поколенията след нас.

Инициативата за съхраняване на минералното разнообразие се роди в НМ “Земята и хората” през 1999 г. Работейки по тази инициатива бяха организирани Интернет-семинар (2000) и десет международни симпозиума “Минералното разнообразие – изследване и съхраняване” (2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015,  2017 и 2019).

Участници в IX Симпозиум 2017

Сред основните теми на симпозиумите бяха: “Минерални колекции и каталожните им публикации - фундамент за описателни, генетични и приложни изслед­вания”, “Осмисленото минерално разнообразие - необходим елемент за възпроизводството на научното знание”, „Съхранено in-situ и ex-situ минерално разнообразие – съвременно състояние”, “Исторически научни и тематични минерални колекции”, “Монографични минерални колекции”, “Научни колекции на знаменити минералози - историческа и съвременна интерпретация”, “Регионални колекции” и др.

В десетте симпозиума досега са взели участие близо 600 учени и специалисти от: Австралия, Аржентина, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Иран, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Украйна, Франция.

След всеки симпозиум се организират научни екскурзии за запознаване с интересни минераложки обекти, както и с културното наследство на България.

Десетият Симпозиум се проведе от 14 до 16 октомври 2019 в НМ „Земята и хората”.

Моменти от X Симпозиум

Моменти от X Симпозиум

Сборник доклади – Х Симпозиум – Корица 1 и 4

Сборник доклади – Х Симпозиум – Корица 2 и 3

Сборник доклади от Х Симпозиум „Съхраняване на минералното разнообразие“ 2019

Моменти от IX Симпозиум

Участници в IX Симпозиум

Моменти от Симпозиумите през годините

Моменти от Симпозиумите "Съхраняване на минералното разнообразие"