ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КОЛЕКЦИЯ И АРХИВ НА ПРОФ. ИВАН БОНЕВ, СЪХРАНЕНИ В HM „ЗЕМЯТА И ХОРАТА", 2022

Автори: Живка Янакиева, Лариса Нешева, Милена Христова

Научната колекция „Иван Бонев“ постъпи като дарение в Националния музей „Земята и хората“ от семейството на проф. Иван Бонев през 2012 г. Тя е пряко свързана е научните интереси и творческия път на нейния създател - световнопризнат минералог и откривател. Дарението съдържа 521 минерални образци и научен архив, включващ полеви бележници, бележки по научните изследвания и комплект от публикациите на автора.

Изготвеният каталог представя разнообразието от научни теми на съхранената в музея колекция от минерални образци на проф. Иван Бонев и свързаните е тях научни открития. Изданието популяризира едно от най-стойностните дарения за ИМ „Земята и хората“ и предоставя достъп до научните постижения на изследователя на Родопските оловно-цинкови находища.

КЪМ КНИГАТА


"СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА МУЗЕЯ НА ХХІ ВЕК" - СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 6-7 ОКТОМВРИ ОТ НМ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА", 2016

15253528_10211830205372733_4055739492014083823_n15442126_10211830206132752_8154193278313389656_n


АЛМАНАХ "ПОЕЗИЯТА НА КАМЪКА", 

СЪСТАВИТЕЛИ СВЕТЛАНА ЕНЧЕВА, ЖИВКА ЯНАКИЕВА, 2016

korica poetry525.07.2016ПОСЛЕДНА-КНИГА-BULGED 0,6rasterhristov


АХАТИТЕ ОТ ШУМЕНСКОТО ПЛАТО СЪХРАНЕНИ В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ - автори: Живка Янакиева и Чавдар Начев, 2013 г.

Ахатите от Шуменското плато съхранени в българските музеи


Ахати от района на Средна Арда, Източни Родопи -

автор: Светлана Енчева, 2013 г.

Untitled-1

Untitled-1


Неувяхващите цветя на природата. Пещерни образувания - автори: Живка Янакиева и Диана Малеева, 2011 г.

Неувяхващите цветя на природата. Пещерни образувания. автори Живка Янакиева и Дияна Малеева

Неувяхващите цветя на природата. Пещерни образувания. рецензия отдоц. дгн Руслан Костов


Колекция Петър Трантеев. Морфология на пещерни образувания. Каталог - автор: Живка Янакиева, 2007 г.

Колекция Петър Трантеев. Морфология на пещерни образувания. Каталог. автор Живка Янакиева


СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 74, кн. 1–3, 2013, с. 179–180

REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 74, part 1–3, 2013, p. 179–180

Нови книги за ахатите в България

През 2013 г. Националният музей „Земята и хората“ ни зарадва с две нови книги за красотата на „неживата природа“ на нашата страна: „Ахатите от Шуменското плато съхранени в българските музеи“ (90 стр.) с автори Живка Янакиева и Чавдар Начев и „Ахати от района на Средна Арда, Източни Родопи “ (64 с.) с автор Светлана Енчева.

Първата книга е посветена на ахати в седиментните скали на Шуменското плато, едно изключително рядко явление в природата за разлика от тези във вулканските скали. Поради това, че шуменските ахати са пръснати като експонати в няколко музея, авторите на книгата, Живка Янакиева и Чавдар Начев, са си поставили за цел да създадат един общ каталог като задължително условие за тяхното съхраняване, изучаване и представяне пред широката публика. Наред с каталога в книгата е дадена историята на откриването и изследването им и са посочени публикации­ те, касаещи тези обекти. Накратко е описан природният парк „Шуменско плато“ като по-подробно е дадена стратиграфската последователност на Кредната система и литологията на двете горнокредни свити (варовитата Новаченска и песъчливата Шуменска свита), които вместват ахатовите образования, свързани съответно с карстови кухини във варовиците и суфозионни празнини в пясъчниците. Ахатите се срещат в 5 находища, четири от които са в западните покрайнини на гр. Шумен и само едно – край с. Средня. В книгата подробно е описано минераложкото разнообразие в ахатите и включенията в тях (пирит, хематит и гьотит): макро- и микрокварц, халцедон (главен минерал), кварцин

и наскоро одобреният от IMA SiO2 минерал – моганит, на който тук са посветени и специални изследвания. Посочена е онтогенията на ахатовите образования (кремъчни конкреции и ахатови секреции), като достойно място в книгата заемат описанията на много интересните образования в тях – канали и псевдосталактити. Разгледани са генетичните седиментни и постседиментни процеси, довели до формирането на ахатите и условията, при които са протекли тези процеси. Не трябва да се забравя обаче, че по време на отлагането на тези седиментни последователности (Горен Сантон – Долен Кампан) на юг, в Средногорието „бушува“ един високоексплозивен вулканизъм, който разпръсква пирокластичен материал далеч в пределите и на Мизийската плоча. Възможно е разрушаването именно на този диспергиран пирокластичен материал (в по-голямата си част стъклен) да е източникът на богатите на силиций разтвори, дали ахатовите образования.

Книгата е прекрасно илюстрирана с фотографии (на авторите и на Т. Митов) на най-забележителните образ­ци от петте музейни сбирки у нас, притежаващи ахати от Шуменското плато.

Втората книга, с автор Светлана Енчева, представя класическите ахати, тези във вулканските скали на Източните Родопи – в дадения случай в трахириолитите на олигоценския вулкан Перперек. В книгата е описано геоложкото положение и по-специално привързаността на ахатите към ветрилообразен вулкански купол, намиращ се непосредствено северно от ж.п. спирка Средна Арда. Специално внимание е отделено на морфологията и строежа на трахириолитовите сфоролоиди, в централните кухини на които се намират ахатите. Подробно са описани типовете ахати – „мъхови“, концентрично зонални, с паралелнослоест строеж (т. нар. уругвайски тип) и минералогията им: различни разновидности на SiO2, нонтронит, калцит, клиноптилолит, селадонит. Разгледани са въпросите за пигментацията на ахатите и различните възгледи за генезиса на сферолоидите (наричани от североамериканските индианци, а оттам и от всички колекционери на минерали thunder eggs– „гръмотевични яйца“). Книгата е прекрасно илюстрирана с микроскопски снимки и на образци, намиращи се във фонда на Националния музей „Земята и хората“, в минераложката колекция на Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, както и в няколко частните сбирки на природолюбители и колекционери на минерали. Благодарение на тях ахати от България, включително и от Средна Арда са били показани и са предизвикали възхищението на посетителите по време на Мюнхенското изложение на минералите през 2005 г. Всеобщо е мнението, че ахатите от района на Средна Арда са сред най-красивите в света. Те пламтят с естествения си керемиденочервен цвят или омайват с дискретния чар на различните нюанси на небесносиньото. Никакви изкуствено оцветени ахати, даже и украсяващите стените на кралски дворци и музей, не могат да се конкурират с тези, сътворени от майката Природа образци.

Книгите са на разположение на ценителите на природните красоти в Националния музей „Земята и хората“.

Йоцо Янев


Сборник с доклади от VII международен симпозиум Минералното разнообразие - изследване и съхраняване, 2013 г.

Сборник с доклади от VII международен симпозиум Минералното разнообразие - изследване и съхраняване


Сборник с доклади от VIII международен симпозиум Минералното разнообразие - изследване и съхраняване, 2015 г.

Untitled-1

Untitled-1