ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.


Вътрешни правила за предоставяне на информация по ЗДОИ


КОНТАКТИ:

Адрес:
гр. София 1421
бул. "Черни връх" № 4
телефон: 02 865 6639
е-mail: earth.and.man@gmail.com