ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2021 г.

Беше сформирана комисия, която да разгледа основание за прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП за услуга по охрана на Национален музей „Земята и хората“.

Бяха разгледани следните документи:

  1. Писмо-запитване за становище, Вх. № 321-РД-29/08.09.2021 г.
  2. Становище от Д. Трунчева, Вх. № 337-РД-29/27.09.2021 г.
  3. Становище от В. Велчева, Вх. № 337А-РД-29/27.09.2021 г.
  4. Покана до „България Интернешънъл секюрити“ ЕООД, относно предоставяне на оферта, Вх. № 353-РД-29/04.10.2021 г.
  5. Оферта от „България Интернешънъл секюрити“ ЕООД по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП, Вх. № 362-РД-29/11.10.2021 г.

След като Комисията разгледа гореописаните становища установи, че в офертата на „България Интернешънъл секюрити“ ЕООД се съдържа изискуемата информация, а посочената сума за изпълнение на услугата е под праговете по ЗОП.

Комисията предложи на Възложителя да подпише договор за охрана на НМ „Земята и хората с предмет: „Извършване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на Националния музей „Земята и хората“ – гр. София, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по пожарна и аварийна безопасност“ по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП с. „България Интернешънъл секюрити“ ЕООД.

На 09.11.2021 г. беше подписан договор № 43-РД-18/09.11.2021 г. с „България Интернешънъл секюрити“ ЕООД за срок от 12 месеца.

Повече информация на Профил на купувача на НМ "Земята и хората", в системата на ЕОП:
https://app.eop.bg/buyer/26442