Проект “Научна обработка на еталонна кремъчна колекция (кремъчна литотека) съхранявана в НМ „Земята и хората“ – София.”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на Министерство на Културата

В Национален Музей „Земята и хората“ през последните десет години бе обособена кремъчна литотека, включваща образци от цялата територия на България. Тя съдържа над 8000 броя природни кремъчни късове от 300 находища.
Проектът предвижда макроскопско описание и фото документация на част от кремъчните образци в рамките на календарната 2019г.
Кремъчната колекция предоставя сравнителен кремъчен материал, който дава възможност в процеса на изучаване на флинтови артефакти да се правят надеждни изводи за кариерния произход на кремъчните суровини.
Наред с керамиката това е още един нов източник на информация за тези напълно лишени от писмени източници периоди.
Кремъкът (флинт, кремъчни скали) е широко използван материал в различните праисторически епохи. В известен смисъл той е аналог на „стоманата“ от по-късните етапи на развитие на човечеството. Изработването на оръжия и оръдия на труда, направени от качествен кремък, са давали стратегическо преимущество на едни групи в сравнение с други, които не са имали достъп до находища на качествени кремъчни суровини. Това недвусмислено определя флинта като стратегически материал и обуславя създаването на специални схеми за неговото добиване и разпространение.
Различните типове флинт в България имат различна геоложка възраст и различен начин на образуване. Това позволява определянето на техния кариерен произход и съответно точното определяне на географското положение в сегашната територия на България.
От друга страна само флинтът от Лудогорието (Лудогорското плато) притежава изключително високи механични качества  и често е ставал обект на пренасяне в отдалечени „трансгранични“ райони. Опитът от други страни показа, че решаването на въпросите свързани с кремъчните суровини е възможно въз основата на изучаването на еталонни кремъчни колекции.

Помещението за съхранение на кремъчната литотека - в началото на проекта
« 1 на 10 »

Лудогорски флинт
кремъчни конкреции във варовици с долнокредна възраст –
Аптски етаж - (125.0-113.0 млн. г.) от Лудогорието.
Индекс – К1а.

Находище с. Топчии
« 1 на 12 »

Мизийски флинт
кремъчни конкреции във варовици и креда,
съдържащи варовици с горнокредна възраст –
Кампански и Маастрихтски етаж (83.6-66.0 млн. г.)
от Дунавската равнина и Предбалкана.
Индекс - К2Cp-m

Находище гр. Никопол
« 1 на 10 »

Хемус флинт
кремъчни конкреции във варовици с горноюрска възраст –
Оксфордски етаж (163.5-157.3 млн. г.) от Западна Стара планина.
Индекс - J3Ox.

Находище - гара Орешец
« 1 на 10 »

Родопски атипичен флинт
халцедонови жили, ахати, ясписи и опал във вулкански скали
с олигоценска възраст (33.9-23.03 млн. г.) от Родопите.
Индекс – Pg3

Находище - с. Комунига
« 1 на 10 »

Средногорски атипичен флинт
халцедонови жили, ахати и ясписи във вулкански скали
с горнокредна възраст - Кониаски, Сантонски
и Кампански етаж (89.8-72.1 млн. г.) от Средногорската зона.
Индекс – К2Cn-Cp

Находище - с. Златуша
« 1 на 10 »