СТРАТЕГИЯ

                                 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА                                         НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА" - СОФИЯ

1.1. Комплексно развитие на различните среди в музея - експозиционна, фондова, образователна, среда за отдих и т.н.

1.2. Преосмисляне на съществуващите експозиции и начина на представяне на експонатите, използвайки съвременните медийни и информационни технологии. Създаване на интерактивни експозиции от динамичен тип, насочени към максимално широка аудитория. Превръщане на музея в място за задоволяване на любопитството, информираност, радост от познанието при активното участие на посетителя в този процес.

1.3. Използване на достиженията на информационното общество за социализацията на наследството като дигитализация, електронни бази данни, включително широко използване на Интернет-възможности, онлайн достъп до фондовете, комуникационни мрежи на различни нива, мрежови отношения със сродни институции и мрежови пространства, увеличаващо се присъствие в Европейското и световно културно пространство.

1.4. Диверсификация на културните продукти и услуги в резултат на което ще се повиши конкурентоспособността по отношение на българските и европейските музеи.

1.5. Повишаване на мобилността на колекциите, по-висока степен на достъп до съхраняваните природни фрагменти в музея.

1.6. Проучване на добрите музейни практики и в последствие стандартизация на основните дейности на музея по издирване, придобиване, идентифициране, документиране, изучаване, комплектуване, каталогизиране, препариране, консервиране, съхраняване, експониране и популяризиране на фрагменти от минералното наследство на България и планетата Земя.

1.7. Развитие в рамките на бъдещия музеен комплекс „Софийски Арсенал" и търсене на синергия в съвместното действие на различно профилирани музеи разположени заедно.

1.8. Тясно обвързване на музейните дейности с националния и международен туризъм.

1.9. Партньорски програми с университети, международни научни организации, бизнеса от минерално-суровинния отрасъл, и „зелените технологии", гражданските организации и местната власт.

1.10. Възможност за привличане на младежка публика чрез извънкласните и извънучилищни дейности.

      ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА   ЦЕЛИТЕ,   ПРИРОРИТЕТНИТЕ   ОБЛАСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ     В     УПРАВЛЕНИЕТО,     ФИНАНСИРАНЕТО,     СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЯ, ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

Цел: Устойчиво, балансирано и модерно развитие на музея, като интегрална част от националната музейна мрежа, валоризация на природното наследството и достигане на висок стандарт на музейните продукти и услуги.

Приоритети: Създаване на интерактивни експозиции от динамичен тип, насочени към максимално широка аудитория, алтернативно финансиране по международни проекти, увеличаване на посетителите с 10% средногодишен ръст, увеличение на приходите от собствени дейности с 8% средногодишен ръст.

2.1. Оптимизация на системата за управление, с цел осигуряване на устойчиво развитие в новите условия.

2.2. Неотложна квалификация на кадрите, съобразно новите информационни, комуникационни и медийни технологии, музеен маркетинг, мениджмънт и реклама. Постепенна промяна на професионалната бленда на работещите в музея. Повишаване броя на творческия персонал до 50 % от общия брой на служителите, привличане на професионален PR, експерт по набиране на средства по проекти.

2.3. Формиране на квалифициран музеен екип за проучване и кандидатстване по европейски и международни проекти и грантове, както за партниране и подизпълнение на вече стартирали такива. Търсене на съдействие от такива отдели в министерства, университети, БАН, общини, европейски музеи с цел организиране на съвместни форми на кандидатстване.

2.4. Разработване и прилагане на адекватни механизми за мониторинг и контрол на всички нива на администриране с отчитане в единна информационна система.

2.5. Правилно разпределение на музейните бюджетни средства на основата на ефективно балансиране на бюджета.

2.6. Алтернативни методи на финансиране на музейните дейности от спечелени проекти, а също така от спонсорство.

2.7. Осигуряване на приемственост в управлението и музейните дейности с цел запазване на всички положителни постижения до 2012 год. и тяхното последващо доразвиване и обогатяване. Създаване на условия за континуитет в управлението и развитието на музея и след 2017 г.

МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ НА МУЗЕЯ.

3.1. Да продължи дигитализация на музейните фондове с разширяване на възможностите за онлайн-достъп и нарастващо присъствие на музея в Европейското културно пространство.

3.2. Да се открие процедура, при условията и по реда на чл. 99 и 100 ЗКН за предоставяне на статут на национално богатство на колекцията „Гигантски кристали".

3.3. Създаване в рамките на бъдещия музеен комплекс „Софийски Арсенал" на нова експозиция "под открито небе" в пространството между малката и голямата коларска работилница, с работно наименование „Минералите и скалите на Витоша".

3.4. Превръщане на експозицията на музея в интерактивно пространство и ефективна връзка експозиция-посетител. Реализиране на сензорен информационен киоск във фоайето на експозиционната зала и сензорни информационни дисплеи в отделните експозиции на базата на интегрирана база данни.

3.5. Изготвяне на текстови, снимкови и графични материали за витрините в експозициите, каталози и диплянки за постоянните експозиции.

3.6. Да започне създаването на виртуален музей „Земята и хората", който постепенно да заеме своето място в Европейското културно пространство.

3.7. Реализиране на система за визуално мултимедийно централизирано осведомяване и реклама на базата на интегрирани бази данни с точки в отделните експозиции и на главната фасада на сградата на музея. Използване на системата както за връзка с посетителите, така и за външна реклама.

3.8. Заместване на съществуващата уеб-страница с изцяло нов \¥ЕВ-сайта който да бъде снабден със съвременна система за управление на съдържанието, оптимизация за търсещи машини, активна обратна връзка, като част от музейните маркетинг и комуникация.

3.9. Осъществяване на приемственост по отношение на традиционни и утвърдени през годините прояви на музея: Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята"; Симпозиуми на Софийска инициатива за съхраняване на минералното разнообразие, Фотоконкурс „Земя за всички", конкурсът „Земята - позната и непозната", „Дни на минералите", „Научни четения за Земята", Ден на милосърдието, Ден на дарителя.

3.10. Възстановяване на научната група на музея и създаване на условия за разгръщане на творческия потенциал на специалистите с ясни правила, регламенти и ресурси за научната работа.

3.11. Осъществяване на проекти за идентификация на музейни предмети, изработени от минерали и минерални агрегати, каквито са повече от фондовете на историческите музеи.

3.12. В съответствие със статута си на държавен културен институт с национално значение музеят да продължи предоставянето на гостуващи колекции в българските музеи и оказване на методична помощ в раздела национално минерално наследство.

3.13. Осъществяване на проекти за опазване на минералното наследство на България, като интегрална част от природното наследство на страната. Опазване не само ех situ (в музейните фондове), но в отделни случаи и in situ (в природни условия).

3.14. Активен музеен маркетинг с цел установяване на действителните нагласи и очаквания на посетителите за изготвяне на конкурентен музеен продукт запазвайки спецификата на музея, като научен и образователен институт.

3.15. Организиране на различни форми на квалификация на творческия персонал. Вътрешноведомствено обучение и проучване на Оперативна програма Човешки ресурси - мерки за квалификация на заети лица.

3.16. Хидро- и топлинна изолация на покрива на сградата на музея, инсталиране на съвременна фотоволтаична система и климатизация на експозиционната зала, чрез Оперативна програма Конкурентоспособност - мерки «Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия».

3.17. Осигуряване на достъп до експозициите за хора с неравностойно положение,

включващо преустройство на санитарните възли при главното фоайе, асансьор до втория етаж, брайлово писмо до достъпни експонати от експозицията „Гигантски кристали" и др.

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗВИТИЕТО

Първи етап на приемственост от предишния период, преструктуриране и постепенни натрупвания.

 • Осъществяване на приемственост по отношение на традиционни и утвърдени през годините до 2012 прояви от културния календар на музея.
 • Правилно разпределение на музейните бюджетни средства на основата на ефективно балансиране на бюджета.
 • Неотложна квалификация на кадрите.
 • Формиране на квалифициран музеен екип за проучване и кандидатстване по европейски и международни проекти и грантове.
 • Откриване на процедура, за предоставяне на статут на национално богатство на Колекцията „Гигантски кристали".
 • Изготвяне на текстови, снимкови и графични материали за витрините в експозициите, каталози и диплянки за постоянните експозиции;
 • Превръщане на експозицията в интерактивно пространство.
 • Възстановяване на научната група на музея.
 • Създаване на нов WEB-сайт и виртуален музей „Земята и хората".
 • Организиране на различни форми на квалификация на творческия персонал.
 • Включване в проект "Успех" на МОН за извънкласните дейности на учениците.
 • Активен музеен маркетинг .

Втори етап на реализиране на потенциала и създаване условия за континуитет в музейните дейности и управлението.

 • Разработване и прилагане на адекватни механизми за мониторинг и контрол на всички нива на администриране.
 • Създаване в рамките на бъдещия музеен комплекс „Софийски Арсенал" експозиция "под открито небе" -„Минералите и скалите на планината Витоша".
 • Реализиране на система за визуално мултимедийно централизирано осведомяване.
 • Съвместни проекти с музеи от националната музейна мрежа за идентификация на музейни предмети, изработени от минерали и минерални агрегати;
 • Хидро- и топлинна изолация на покрива, съвременна фотоволтаична система и климатизация на експозиционната зала;
 • Осигуряване на достъп до всички части на експозициите за хора в неравностойно положение.
 • Осигуряване на приемственост в управлението и музейните дейности и създаване на условия за континуитет в управлението и развитието на музея и след 2017 г.
 • Дигитализацията на музейните фондове;
 • Проекти свързани с опазване на минералното наследство на България;

10.08.2012 год. София