О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А към Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2017 г.