ПРЕДОСТВЯНЕ НА ЗАЛИ

Заявления за предоставяне на зали се подават на и-мейл адреса на музея.

Заявленията следва да са придружени от кратко описание на събитието, дата и час на провеждане, продължителност, данни за обратна връзка.

Не се допуска провеждането на събития със съдържание, ограничаващо и накърняващо права или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, език на омразата. Организаторите следва да представят предварително сценарий на събитието.

При наличие на свободна дата ще получите писмено потвърждение.

ЗАЛИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ :

а/   Експозиционна зала – І  етаж, ІІ етаж и двата етажа заедно или квадратни метри от съответния етаж.

б/   Видео зала  - 61    стационарни места, екран и възможност допълнително да се добавят столове.

в /  Заседателна  зала – 40 места

г/   Геоложки кабинет – 12 места

ЗАЯВЛЕНИЕ / молба/ в свободен текст съдържаща следните параметри :

а/   от кого се подава, в случай, че се касае за юридическо лице да  опишат следните признаци : точно наименование, седалище, кой осъществява представителната власт, БУЛСТАТ.

б/  за какъв вид изява се касае -  семинар, симпозиум и т.н.

в /  на кои дати се предвижда изявата ?

г /   планирано  времетраене

д /  заявен музеен реквизит: маси, столове, микрофони и т. н.

е / други параметри на изявата