ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Счетоводен отчет към 31.12.2017 г.