ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ЗА Обществена поръчка по реда на глава VІІІа от Закона за възлагане на обществените поръчки с предмет:

„Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Националния музей Земята и хората – гр. София, бул.”Черни връх”№ 4, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както  осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД),  съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя“

Организатор на процедурата: Национален музей „Земята и хората”- гр. София

 І.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.Обща информация

Настоящата обществена поръчка се организира и провежда от Националния музей „Земята и хората”- гр. София, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 3 от ЗОП и има за цел да бъде избран изпълнител чрез последващо сключване на договор за предоставяне на услуга съгласно Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ включваща денонощна  физическа охрана на сградата, помещенията и намиращите се в нея движими културни ценности и вещи при съществуващия контролно-пропускателен режим, сигнално-охранинелнао техника и видео наблюдение при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност, Наредбата за реда, по който търговците удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му както и съотносимата подзаконова нормативна уредба и условията и изискванията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Публичната покана и настоящата Документация за участие.

При условие, че бъде избран изпълнител на обществената поръчка, участникът е длъжен преди сключването на договора с който му се възлага изпълнението да представи документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т.1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Всички документи, приложения и образци, касаещи настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени на Интернет-страницата на Възложителя:

http://earthandman.org/

Лица, от които може да бъде получена допълнителна информация :

Гено Цонков, зам. директор, тел. 02 865 66 39 вътр. тел. 225, факс  02 8661455.

ІІ.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Общи положения

В настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на условията въведени от Закона за частната охранителна дейност и Наредба свързана с него, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за обществените поръчки и на условията и изискванията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Публичната покана и с настоящата Документация за участие и валидни за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предвидил лимитна прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка в размер до 60000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС.

Изпълнението на предмета на поръчката се определя на 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на подписването на договор за нейното изпълнение.

2.Общи изисквания към участниците за изпълнение на предмета на поръчката.

Всички участници в процедурата по възлагане на обществената поръчка следва:

 • да са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност с обхват на дейностите най-малко съгласно предмета на настоящата обществена поръчка съгласно чл. 5, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗЧОД.
 • да разполагат с квалифициран персонал /охранители/ за изпълнение на дейността си, съгласно изискванията и условията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени и описани в Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА” от настоящата Документация за участие.
 • да разполагат с необходимите технически и помощни средства, технически системи за сигурност и охрана на обекти /имущество/ чрез видео наблюдение и сигнално- охранителна техника /СОТ/
 • да са изпълнявали договори с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
 1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификации на участниците.

3.1.Участниците следва да притежават лиценз за частна охранителна дейност с обхват на дейността най-малко съгласно предмета на настоящата обществена поръчка – чл. 5, ал.1, т. 2 и т. 3 от Закона за частната охранителна дейност

3.2. Участниците следва да са изпълнили успешно минимум 2 /два / договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка и да представят най- малко 3 /три/ препоръки /референции издадени от бивши ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

3.3. Участниците следва да разполагат с не по-малко от  30 /тридесет/ души обучен  и квалифициран персонал от охранители.

3.4. При формирането на цената на услугата в Ценовото предложение (приложение № 4) участниците трябва да включат всички реални нормативно установени и допълнителни специфични за охранителната дейност разходи, както следва: фонд „Работна заплата“ формирана на базата на изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО за 2015 г., Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 за минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015 г. с включени брутно трудово взънаграждение, ДОО, здравни осигуровки и ПКБ, стойности за нощен и извънреден труд, усреднени стойности за прослужено време, усреднени стойности за труд по време на официални празници и за платен годишен отпуск.

            Забележка: Несъответствието с което и да е от посочените по-горе условия /минимални изисквания/, чрез които участниците следва да доказват своите технически възможности и квалификации за изпълнение на предмета на обществената поръчка, ще доведе до отстраняване на участника, по отношение на който това несъответствие е налице.

 1. Изисквания при изготвянето и съдържанието на офертата за обществената поръчка.

При изготвянето на своите оферти всеки участник е длъжен  стриктно и точно  да се придържа към обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия. До изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в публичната покана за участие в настоящата обществена поръчка, всеки участник подал вече оферта, може да я оттегли, да я промени или допълни.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи само една оферта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не допуска представянето на варианти в офертите на участниците.

4.1. За целта на настоящата обществена поръчка, в своите оферти участниците подават задължително следните документи:

а/ копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, в случаите когато участникът в обществената поръчка е юридическо лице или едноличен търговец, а в случаите, когато участникът е  физическо лице – представя се копие от документа за самоличност.

б/ при участници - обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият /в оригинал или нотариално заверено копие/

в/ административни сведения за участника – по образец / Приложение № 2/

г/ заверено копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имущество на физически и юридически лица, съгласно чл. 5, ал. 1 т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подписано от законния представител на участника с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен „свеж“ /мокър/ печат.

д/ заверено копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на мероприятия съгласно чл. 5, ал. 1 т. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подписано от законния представител на участника с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен „свеж“ /мокър/ печат.

е/ заверено копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС подписано от законния представител на участника, с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен „свеж” /мокър/ печат или съответно декларация в свободен текст за липсата на такава, подписана от законния представител на участника с положен „свеж” /мокър/ печат.

ж/ заверено копие от застраховка „Професионална отговорност“ валидна към датата на подаване на офертата, подписано от законния представител на участника с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен „свеж“ /мокър/ печат.

з/ заверено копие от документ за вписване като администратор на лични данни в  Комисията за защита на личните данни подписано от законния представител на участника с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен свеж /мокър/ печат.

и/ списък с изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка /не по-малко от два договора/ придружени от препоръки/референции за добро изпълнение.

            Забележка: Под „сходни”с предмета на настоящата обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възприеме изпълнение на договори с предмет „денонощна физическа охрана на обекти с национално значение, които изпълняват общонационални и представителни функции”.

й/ заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството в охранителната дейност по системата ISO 9001:2008 или еквивалентен подписано от законния представител на участника с изписан гриф „Вярно с оригинала” и положен „свеж“ /мокър/ печат.

к/ декларация за извършено посещение и оглед на място на обекта за охрана – изготвена в свободен текст, подписана от законния представител на участника и с положен „свеж” /мокър/ печат.

л/ предложение за изпълнение на изискванията, условията и формалностите, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обществената поръчка – по образец /Приложение № 3/

м/ ценово предложение – по образец /Приложение № 4/, запечатано в отделен плик и поставено в общия плик заедно с всички останали документи.

н/ декларация за собствени и/или наети превозни средства / Приложение № 5/

о/ списък със съдържащите се и представени в офертата документи - изготвен и подписан от участника и с положен „свеж” /мокър/ печат.

4.2. Запечатване, маркиране и подаване на офертата.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с необходимото съдържание, посочено в т. 4.1. от настоящата  Документация за участие. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан плик в рамките на общия плик (съгласно т. 4.1. „м“ от настоящата „Документация за участие“) В горния ляв ъгъл на плика с офертата се поставя следният текст:

ПОЛУЧАТЕЛ: Национален музей „Земята и хората”

АДРЕС: гр. София, п. к. 1421, бул.”Черни връх” № 4

Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба и условията и изискванията поставени от Възложителя.

            В долния десен ъгъл участникът подаващ офертата изписва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност /при наличие/ факс или електронен адрес / е-mail /

Офертата запечатана и маркирана по указания по-горе начин и съдържащ всички необходими документи съгласно т. 4.1. от настоящата Документация се подава най-късно до 16.00 часа на 29 (двадесет и девети) юни 2015 г. в Деловодството на Националния музей „Земята и хората”, гр. София, бул. ”Черни връх” № 4 ет. 2, стая № 205, отбелязва се от деловодителя в нарочен входящ регистър, като на подателя се издава документ удостоверяващ подаването, датата и поредния входящ номер на подадената оферта.

 1. Срок за изпълнение на обществената поръчка.

            Срокът за изпълнение на обществената поръчка се определя на 12 календарни месеца, считано от датата на подписване на договор за изпълнение.

 1. Място на изпълнение на поръчката

            Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. София, бул.”Черни връх” № 4, сградата на Националния музей „Земята и хората”

 1. Срок на валидност на офертите

Всички оферти на настоящата обществена поръчка следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на оферти.

ІІІ.ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Техническо задание и условия за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1.

 1. Административни сведения за участника – Приложение № 2.

3.Предложение за изпълнение на изискванията и условията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. – Приложение № 3.

4.Ценово предложение – Приложение № 4.

5.Декларация за собствени и /или наети транспортни средства – Приложение № 5.

6.Договор (проект) – Приложение № 6.

            За всички неуредени с настоящата Документация за участие въпроси се прилага реда на Глава VІІІ-а от ЗОП и съотносимите разпоредби на действащото законодателство.

 Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.Обект и предмет на обществената поръчка

1.1.Обект

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки за нуждите на Националния музей „Земята и хората”- гр. София.

1.2.Предмет.

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга съгласно чл. 5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), включваща денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя.

2.Изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

        Избраният за изпълнител участник следва да отговаря на всички нормативни изисквания по отношение изпълнението на дейността по физическа защита и охрана на имущество и обекти съгласно Закона за частната охранителна дейност и съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Публичната покана и Документацията за участие в обществената поръчка.

Охраната на обекта е непрекъсната (24 часа в денонощието за всички дни от срока на договора), като се осъществява от 2 (два) поста и 1 (един) отговорник. Двамата служители (поста), които се намират в рамките на обекта са на 12 часов сменен режим на работа и е необходимо да бъдат екипирани с униформено облекло и отличителни знаци.

Забележка : Избраният за изпълнител на обществената поръчка участник следва задължително да се е запознал предварително със спецификата на работата и извършваните дейности на територията на музея, със спецификата и характеристиките на охранявания обект и намиращите се в него движими културни ценности.

Приложение №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

 Фирма /наименование на участника/

…………………………………………………………………………………………………

 1. Седалище и адрес на управление

………………………………………………………………………………………………….

 ЕИК/БУЛСТАТ………………………………………………………………………………

 ИН по ДДС…………………………………………………………………………………….

 ИН по чл. 84 от ДОПК……………………………………………………………………….

 Телефон:……………………………………………………………………………………….

Факс:……………………………………………………………………………………………

Електронен адрес:…………………………………………………………………………….

 1. Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 4.Лице за контакти:…………………………………………………………………………

                                                /Име, презиме, фамилия/

Длъжност:……………………………………………………………………………………………….

Телефон:…………………………………………………………………………………………………

Факс:……………………………………………………………………………………………………..

 1. Лични данни: ЕГН…………………… , Л.К. № …………………., издадена на……………….. от МВР – гр.……………………………….
 1. Обслужваща банка:………………………………….

Номер на сметка/         ………………………………….

Банков код/                …………………………………….

Титуляр на сметката:…………………………………………………………………

Дата:……………..2015 г.                      Подпис и печат:…………………………….

/ Представляващ участника:………………………….../

/Име, фамилия/

 Приложение №3

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За участие в обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет:

Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя.

От ……………………………………………………………………………………………….

/Наименование на участника, БУЛСТАТ /ЕИК/

Данни на участника:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

/седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с всички условия за участие, посочени в публичната покана и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящото предложение за изпълнение на поръчката, направените от  нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Запознати сме със спецификата на предмета на обществената поръчка и предлагаме да извършим охраната съгласно нормативната рамка на дейностите, включени в настоящата обществена поръчка, Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/,  Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя с Публичната покана и Документацията за участие.

Декларираме, че сме лицензирани за извършване на частна охранителна дейност по ЗЧОД с обхват на дейностите, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка – чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД.

Във Фирмата  ни работят …………../………………………/ охранители

/словом /

по основно трудово правоотношение.

От охранителите извършващи услугата по охрана :

-  с висше образование – …………/………………/ броя  охранители

/словом /

-   със средно образование - ………../……………./   броя  охранители

/словом /

От наличния персонал охранители, през последните три години са участвали в :

а/ специализирани курсове -  ………. /……………./ броя охранители

/словом /

б/ курсове по бойни приложни техники -………../………………./ броя охранители                                                                        / словом /

в/ курсове по първа помощ -   …………./……………./ броя охранители

/ словом /

С подаване на настоящата оферта, декларираме, че за нуждите и целите по изпълнение на предмета на обществената поръчка:

 1. Разполагаме с необходимите технически и помощни средства, технически системи за сигурност за охрана на обекти /имущество/ чрез използване на видео наблюдение и сигнално – охранителна техника /СОТ/;
 2. Разполагаме с необходимия обучен и квалифициран персонал, съобразно условията и изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие;

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ………………………………

/ще ползваме/ няма да ползваме/

подизпълнители.

Подизпълнител/и са………………………………………………………….

/попълва се, когато е изпълнимо/

Дата:……..2015 г.                  Подпис и печат:……………………………..

/Представляващ участника…………………..……/

/Име, фамилия/

Подизпълнител/и:

/в случай, че има такива/

1………………………………………………………..

/ наименование, подпис на представляващия, печат

2………………………………………………………..

/ наименование, подпис на представляващия, печат

Приложение № 4

Ц Е Н О В О       П Р Е Д  Л О Ж Е Н И Е

От ……………………………………………………………………………

/наименование на участника, БУЛСТАТ /ЕИК/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет : Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя.

предлагаме следната цена на услугата:

 • ………………/…………………………………..................../ лв. с включен ДДС.

/с думи /

Декларираме, че така предложената от нас цена е за  12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение и включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Дата:……………2015 г.

Подпис и печат:

/ Представляващ участника :……………….. … ………………./

/Име и фамилия/

Забележка: Ценовото предложение се попълва, подписва и подпечатва от представляващия участника по закон или от упълномощен от него представител.             Ценовото предложение се запечатва в отделен плик и поставя в общия плик заедно с всички останали документи.     

Приложение № 5

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СОБСТВЕНИ И/ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 Подписаният  ……………………………………………………………………………

/трите имена  /

………………………………………………………………………………………….

/ данни по документ за самоличност /

в  качеството си на ……………………………………………………………...

/длъжност /

на участник ………………………………………………………………

/ наименование на участника/

Във връзка с участието ни в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет : Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на музея, заедно с находящите се в нея помещения и обекти, всички движими културни ценности и вещи, както и осигуряване на контролно-пропускателния режим и осъществяване на организацията по ПАБ (пожарна и аварийна безопасност) при спазване на нормативните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закона за обществените поръчки (ЗОП), съотносимата подзаконова нормативна уредба, условията и изискванията поставени от Възложителя.

ДЕКЛАРИРАМ

Следните собствени и/или наети  транспортни средства, които ще бъдат използвани от представлявания от мен участник при изпълнение на предмета на обществената поръчка :

Марка, модел, вид на превозното средство Брой Година на регистрация Собствено/наетоМПС
1.
2.
3.
4.

Дата:……………2015 г.

Подпис и печат:

/ Представляващ участника :……………….. … ………………./

/Име и фамилия/

Приложение 6.

Д О Г О В О Р  /проект/

№………………………….

Днес.......................2015 година в гр. София  между:

Национален музей „Земята и хората” гр. София, със седалище – гр.София, бул. „Черни връх” № 4, БУЛСТАТ: 000675880, представляван от Чавдар Начев - Директор и наричан за краткост в настоящия договор - „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга  „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, в лицето на  ...............................................................................................................................................с адрес на управление гр. София, ул............................................................................................

БУЛСТАТ........................................................представлявано от .......................................................................сключиха настоящия договор за следното:

 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

І.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане  денонощна  невъоръжена физическа охрана на сградата на Националния музей „Земята и хората”, гр. София, бул.”Черни връх” № 4.

І.2. Охраната се извършва съобразно охранителния план изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставляващ неразделна част към настоящия договор.

ЦЕНА НА ДОГОВОРА

ІІ.1. За възложената по този договор услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ определена месечна сума без ДДС.

ІІ.2. Плащането се извършва в срок до пето число на текущия месец.

СРОК НА ДОГОВОРА

            ІІІ.1. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на подписването му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ІV. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

ІV.1. да проучи на място особеностите и състоянието на обекта подлежащ на охрана и да съобрази спецификата на обекта с изискванията на действащите нормативна уредба.

ІV.2. да осигури на осъществяващите охраната униформено облекло.

ІV.3. да осъществява контрол върху достъпа в сградата при условията на заварения пропускателен режим и да съобрази действията си към него.

ІV.4. да извърши подбор, проучване и обучение на служителите си за изграждане на професионални качества, нужни при изпълнение на задълженията им по този договор.

ІV.5. да проявява лоялност и опазва в тайна  сведенията и обстоятелствата свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни  при и по повод изпълнение на задълженията по настоящия договор.

ІV.6. незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнали причини и обстоятелства, които затрудняват или правят невъзможно осъществяването на охраната и предлага съответните мерки.

ІV.7. да координира и взаимодейства със службите от териториалните поделения на МВР.

ІV.8. да осигури за своя сметка допълнителна охрана  при провеждането на изложения и/или масови мероприятия, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

V.1. да заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение.

V.2. да информира устно и в последствие  писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко изменение в обстановката и обстоятелствата на обекта, имащи отношение към сигурността и охраната му.

V.3. да създаде съответните условия за осъществяването на охранителната дейност.

V.4. да използва силите и средствата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за задачи, свързани с функционалните задължения на охранителите.

V.5. при наличието на предложения направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаещи  подобряване на сигурността на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема своевременно мерки за решаване на възникналите проблеми.

V.6. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили изменения в охраната и осигурява присъствието на представител на охранителната фирма на мероприятия имащи отношение към сигурността и охраната.

ОТГОВОРНОСТИ

VІ.І. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност съобразно действащите нормативни актове за щетите на обекта, причинени от умишлени действия на трети лица, когато са допуснати по вина на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са установени по предвидения в закона ред.

VІ.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговоря за действията на своите служители, извършени при и по повод служебните им задължения по изпълнението на договора и установени по предвидения в закона ред.

VІ.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира надеждност и сигурност на охраната, професионализъм и бдителност, конфиденциалност, етично поведение в отношенията с гражданите при осъществяване на охранителния процес.

VІ.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че при всички случаи /вкл. аварии, бедствия и пр./ ще положи грижа за ограничаване на вредите с действието на личния си състав при необходимост и съобразно тяхната компетентност.

VІ.5. Всяка от страните носи отговорност за неизпълнение на договора, съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗЗД, ЗЧОД и останалото действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

VІІ. Настоящият договор се прекратява:

VІІ.1. по взаимно съгласие на страните .

VІІ.2. със седемдневно писмено предизвестие .

VІІ.3. по други причини, посочени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VІІІ.1. За неуредените в настоящия договор случаи се прилага Закона за частната охранителна дейност и Правилника за приложението му, Търговския закон и разпоредбите на останалото действащо българско законодателство.

VІІІ.2. Настоящият договор бе изготвен в два еднообразни екземпляра и се подписа от страните.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

/ Чавдар Начев/

2015.08.25 - протокол от конкурс2015.08.25 - 2 стр. протокол от конкурс