ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ

„ЗЕМЯТА И ХОРАТА” - СОФИЯ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Национален музей „Земята и хората” - град София, наричан за настоящия правилник „музеят”.

Чл. 2 (1) Музеят е държавен културен институт с национално значение и осъществява общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение на минералното разнообразие и устойчивото използване на минералните ресурси и материалите.

(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Чл. 3. (1) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.

Чл. 4 Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес-град София, бул. „Черни връх” № 4, създаден с Решение № 50/30.12.1985 г. на Министерския съвет.

Чл.5 По тематичен обхват музеят е специализиран.

Чл.6 Ръководството на музея се осъществява:

 1. административно-организационно - от Министъра на културата.
 2. методически - от Министерство на културата;
 3. в научно-изследователската дейност - от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

 

Глава втора. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Раздел I.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Чл.7 (1) Основните дейности на музея са съхраняване, изучаване и експониране на природни ценности (образци) от неживата природа -минерални индивиди и агрегати.

(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:

издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;

 1. изучава, събира, придобива съхранява, документира културни ценности;
 2. извършва идентификация на културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство;
 3. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
 4. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
 5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 6. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности -собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
 7. извършва сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на Министъра на културата;
 8. участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

10.организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

 1. организира или участва във временни експозиции - изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и препарация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
 2. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
 3. извършва консервация и препарация на културни ценности, извършвани от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;
 4. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;

15.осигурява правна и  физическа защита на  съхраняваните във

фондовете му движими културни ценности; 16.осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния

фонд на музея;

 1. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите по Закона за културното наследство;
 2. взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или в други случаи;

(3)Музеят може да извършва и други дейности, свързани с основната му

Чл 8 (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват :

1.за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

 1. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
 2. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
 3. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;

г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

Чл.9 (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

 

Раздел II.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ

Чл.10 (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.

(2) Специализирани отдели са:

 1. „фондове и експозиции”;
 2. „научноизследователска лаборатория и теренни изследвания, научна група и научен архив”;

(3) Администрация:

 1. „административно-финансов”;
 2. „връзки с обществеността”.

Чл.11 (1) Музеят се ръководи от директор.

(2) Правоотношенията на директора на музея с Министъра на културата, възникват въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата.

(3) Конкурсът за длъжността „директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на музея по ред, определен в наредба, издадена от Министъра на културата.

Чл.12 (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:

 1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 2. управлява средствата на музея;
 3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
 4. със заповед определя материалноотговорните лица” и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
 6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ;
 7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове .

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

Чл.13. (1) При осъществяване на своите правомощия директорът се подпомага от заместник-директор.

(2) Правомощията на директора на музея при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-директор, определен със заповед на директора.

Чл. 14(1) Към музеят функционират:

 1. комисия по идентификация и регистрация на природни културни ценности;
 2. фондова комисия - експертна комисия по благородни метали и скъпоценни камъни.

(2) ^Съставът и задачите на комисиите по ал.1 се определят със заповед на директора.

Чл.15 (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:

 1. Дирекционен съвет - подпомага директора в неговите административни-организационни функции. В състава му се включват ръководители на отдели и звена в музея и~музейни специалисти. Съветът заседава периодично.
 2. Съвет на специалистите - обсъжда и дава становища по основни проблеми, свързани с дейността на музея. В състава му са включени специалисти от музея.
 3. Музеен съвет - обсъжда проблемите и перспективите за развитието на музея, финансовото му състояние и популяризаторска дейност. В състава му са включени изтъкнати културни и обществени дейци, изявени музейни специалисти и представители на деловите среди.
 4. Стопански съвет - подпомага директора при планиране, проучване и осъществяване стопанската дейност на музея.
 5. Техническа комисия - подпомага директора на музея и дава консултации по експлоатацията на материално-техническата база на музея.

(2) Съставът на съвещателните органи се определя със заповед на директора.

Раздел III.

ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ

Чл. 16 Музеят се финансира от:

 1. републиканския бюджет чрез бюджета на Министерство на културата;
 2. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.
 3. защитени проекти по международни и национални програми.

Раздел IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ

Чл. 17 (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на входа на музея и на интернет страницата си.

(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 18 (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) *Цените на входните билети се определят със заповед на директора на музея.

(3) Безплатен вход за посещение на експозицията е определен със заповед на директора на музея.

(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

Чл. 19 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен . Този правилник е утвърден от министъра на културата на основание чл.29, т.1 от Закона за културното наследство.